Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
12 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
6 پست
cloud_afzar
5 پست
کلودافزار
14 پست
cloudafzar
2 پست
دانلود
2 پست
crm_deployment
1 پست
update_roll_up
1 پست
استرالیا
11 پست
مشاوره
1 پست
بانک_anz
1 پست
ifd
1 پست
مزایای_crm
1 پست
business_case
2 پست
خدمات_crm
2 پست
کمپین
2 پست
saas
2 پست
خبرنامه
1 پست
social_crm
3 پست
گارتنر
3 پست
crm
8 پست
چین
1 پست
anz
2 پست
نوروز
1 پست
طراحی
1 پست
fit_gap_analysis
1 پست
بازخور
1 پست
kick-off_meeting
1 پست
perth
1 پست
کتاب_crm
3 پست
australia
2 پست
oakton
1 پست
microsoft_epm
1 پست
opportunity
2 پست
lead
2 پست
syncronizing
1 پست
lead_management
2 پست
contacts
1 پست
accounts
1 پست
marketing_list
1 پست
ارائه_crm
1 پست
crm_solutions
1 پست
salesforce
1 پست
gartner
1 پست
campaign
1 پست
آموزش
6 پست
mba
1 پست